Gbg7000+ 

Gbg7000+ är en samverkansgrupp där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. Vi vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden.

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen men bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt. Enligt en undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Studentbostadsföretagen väljer hela 29 procent av studieintresserade unga bort Göteborgs universitet på grund av bostadssituationen. Motsvarande siffra för Chalmers tekniska högskola är 22 procent. 

Göteborg är Sveriges ledande industristad som tillsammans med andra näringar utvecklas mot en kunskapsekonomi med ett stort och växande kompetensbehov. Att unga studieintresserade väljer bort staden redan innan universitetstiden belyser ett bekymmersamt läge för staden och dess attraktionskraft samt kompetensförsörjning.För Göteborg är det därför av stor vikt att studenterna kommer hit men också att de stannar kvar efter utbildningsperioden. Ju mer etablerade studenterna är desto större är chansen att de stannar och blir yrkesverksamma i Göteborg efter studierna. 

År 2022 registrerades cirka 39 300 heltidsstudenter i Göteborg, vilket är en större utvecklingstakt än vad som förutsågs vid Gbg7000+ start. År 2016 uppskattades det att det skulle finnas cirka 38 000 studenter år 2025, vilka skulle behöva åtminstone 18 000 studentbostäder. Behovet har växt men studentbostadsutvecklingen har inte hängt med. Trots ett gemensamt mål med staden om 7 000 nya studentbostäder till 2026, har endast omkring 2 000 bostäder realiserats sedan projektets början. Omvärldsfaktorer har spelat in i den låga byggtakten, men framförallt har det funnits ett bristande politiskt intresse. 

Under 2023 skedde dock ett positivt skifte i politikernas engagemang och under hösten antog Exploateringsnämnden ett yrkande om åtgärder för ökat studentbostadsbyggande. Denna åtgärd förutspås accelerera byggprocesserna, även om de faktiska resultaten av denna insats kan dröja flera år efter projektets avslutning. 

I ljuset av dessa utmaningar och möjligheter pågår diskussioner inom Gbg7000+ om framtiden efter 2026. Samverkansgruppen kommer att leva vidare för att säkerställa och upprätthålla engagemanget och byggandet av studentbostäder. Här kan du få en liten inblick i Gbg7000+ framtidsplaner efter 2026: 

  1. Sätta upp ett mål för hur många studentboenden som behöver tillkomma per år i Göteborgs Stad med omnejd, där både ny- och ombyggnation inkluderas.   

  1. Vart 5:e år lansera en rapport om studentboendesituationen i Göteborgs Stad med omnejd.  

  1. Utifrån en gemensam bedömning prioritera lämpliga platser för studentbostäder i vår interna karta.   

  1. Arbeta för att alltid kunna lämna synpunkter till exploateringsförvaltningen vid varje fördjupad projektutveckling för att säkerställa attraktiva och kostnadseffektiva projekt.  

  1. Arbeta för en kontinuerlig dialog med exploateringsförvaltningen kring villkor och upplägg för markanvisningar och upplåtelser av mark i syfte att säkerställa attraktiva, kostnadseffektiva och genomförbara studentbostadsprojekt.  

  1. Regelbundet kommunicera, sprida information och upplysa om studentbostäder. 

  1. Anordna eller delta på event i olika sammanhang för att dels upplysa om studentbostadsbristen och dels påvisa studenters olika värden för staden och hur studentboenden fyller en viktig lucka i stadsbilden. 

 

Rapport: Studenter och studentbostäder i Göteborg

Som ett underlag för arbetet med programförklaringen undersöktes studentbostadssituationen i Göteborg. Rapporten ”Studenter och studentbostäder i Göteborg” (2016) gav en nulägesbeskrivning och en uppskattning av bostadsbristen framöver.

Årsvis projektstatus

Den här grafen visar status över bostadsprojekten grupperat per år.

Senast uppdaterad 19 februari, 2024